تبلیغات
داستان های کوتاه - زندگی به سبک روستایی

زندگی به سبک روستایی!!!

خوشا به حالت ای روستایی

چه شاد و خرم، چه باصفایی

در شهر ما نیست جز دود و ماشین

دلم گرفته از آن و از این

در شهر ما نیست جز داد و فریاد

خوشا به حالت که هستی آزاد

ای کاش من هم پرنده بودم

با شادمانی پر می­ گشودم

می رفتم از شهر به روستایی

آنجا که دارد آب وهوایی

زندگی روستایی آرامش نقش اصلی را بازی می کند.یکی از مهمترین ویژگی ها و برتری های 

زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری هم,همین آرامش است که تنها در روستاها میتوان 

به آن رسید.زندگی در روستا آدمی را از هر جنجال و قیل و قال و دود و دم رهایی می بخشد.

شاید بسیاری از شهرنشینان در همه ی زندگی خود آرامش یک شب یک مرد روستایی را 

نداشته باشند.پس از خیزش خورشید به پشت کوه ها و آمدن شب تیره در روستا,.شنیدن 

آوایسگان در آغاز شب و آوای خروسان در سپیده دم,آنچنان آرامشی به روستا نشینان 

می دهد کههمواره آنان را همراه است.

روستا نشینان همواره یار و یاور یکدیگرند و اگر دردی برای یکی از همسایگان پیش آید , 

دیگران او را درمانند. اما در زندگی شهری امروزی بسیاری از همسایگان حتی نام یکدیگر را 

نمی دانند چه برسد بخواهند یاور هم باشند ! 

در روستا زن ومردهمچون خواهر و برادر هم اندوهیچ کس نگاهی آلوده به دیگران نمی کند. 

چرا که روستا نشینی به آنان جوانمردی می آموزد . بسیار کم پیش می آید که دختران 

روستایی دست به کاری بزنند که هم دامان خویش را بیالایند و هم آبروی خانواده ی خود 

را بریزند . وارونه ی آنچه در شهرها می گذرد , در روستا زن و مرد در بیشتر کارها با یکدیگر 

همکاری می کنند و نمیگذارند بار زندگی بر دوش دیگری سنگینی کند .


در زندگی روستایی خورش ها (غذاها) مزه ی دیگری می دهند و آدمی را به بیشتر خوردن وا 

می دارند . خوردن یک فنجان چای در روستا با شهر زمین تا آسمان فرق می کند !  

گویند یکی از جذاب ترین صحنه ها که آدمی باید ببیند آمدن و رفتن خورشید است که تنها در 

روستا می توان نشست و با خیالی آسوده به آن نگاه کرد.امادرشهر ها صبح ها که ازخواب 

بیدارمی شویم چشممان به ساختمان های بلندبالایی می افتدکه درروبرویمان ایستاده اند 

و حتی ازتابیدن آفتاب به چهره ی خواب آلودمان هم جلوگیری می کنند.پسین هاهم که اصلا  

متوجه نمی شویم کی خورشید غروب کرده است !

روستا نشینان وازونه ی رفتار شهری ها هنوز هم آیین ها و سنت های پیشینیان را پاس 

می دارند. هنوز هم تا پدربرسر سفره ننشیند کسی نمی نشیند.هنوز هم فرزندان در

پیشگاه پدرپایشانرا دراز نمی کنند . هنوز هم به گویش پدران خود سخن می گویند و 

مانند شهری ها از سخنگفتنبه گویش پدران خود شرم نمی کنند ! روستانشینان هنوز 

هم از همان پوشش (لباس) هایایرانیبهره می برند و بدان می نازند. روستا نشینان 

ساده دل و راستگویند و برای بدست آوردنروزی خوددست به فریب دیگران و دروغ گفتن 

نمی زنند.شاید این سخن پیش آید که در روستاابزارهای پیشرفتهو امکانات کم است . 

در عوض از دلهره و هیاهو و دود و دم خبری نیست . 

به عنوان یک شهرنشین کهزندگی روستایی را بیشتر دوست دارم به روستا نشینان میهنم 

پیشنهاد می کنم هرگز آرامشی کهدر روستاهادرکنار آنان است رابادلهره واعصاب خوردی 

وشتاب کاری وسروصدای شهری عوض نکنند.


برچسب ها : زندگی به سبک روستایی، داستان نامه دختر زیبای 24 ساله و پاسخ رئیس ثروتمند، داستان نامه دختر زیبای 24 ساله، نامه دختر زیبای 24 ساله، نامه به رئیس،


تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1393 | نویسنده : علی | نظرات